Bransle

De senaste åren och månaderna har man kunnat se ökad uppmärksamhet på frågan om energisäkerhet. Det finns ett antal problem och farhågor (dock ej begränsade till) som t.ex. • Uttömning/förbrukning på olja och andra fossila bränslen • Beroendet av importerad energi • Geopolitik – global terrorism, instabila diktaturer, instabilitet av regionala energileverantörer • Energikrav i U-länder kontra ökande krav från avancerade utvecklingsländer så som Indien och Kina • Fråga om ekonomisk effektivitet kontra global befolkningstillväxt • Klimatförändringar och miljöfrågor och -risker

• Alternativenergi och förnybara energikällor

Globala risker och problem samt eskalerande konflikter med energi otrygghet därtill kan skapa potentiella scenarier för upprepning av historiska misstag och felbedömningar.

ISSS styrelseledamöter har lång erfarenhet av alternativa, förnybara, och hållbara bränslekällor . Därefter har ISSS studerat och skapat lokala bränslesäkerhetsmodeller för lokala samhällen i Sverige, med kombinerad hänsyn tagen till miljön, bl a – inkluderad men inte begränsat till – jordbruksöverskott (´säd/grödor för bränsle’) fordon som utnyttjandar kombi-bränsle, kommunala tjänster, kritisk infrastruktur, biomassa läckage, biobränsle konkurrens, Peak – oil, ekonomiska trender & prognoser, konsumtionstrender & prognoser, krishantering efterfrågan & prognoser, avgränsande samhällen & katastrofscenario (militär prioritet).