Skolor Fas 1

ISSS genomförde ett ett års pilotprojekt för “Säkerhets- och trygghetsbedömning ” i Uppsala län, år 2012 , med slutriskbedömningsrapport som levererades och presenterades för skola och kommun i november 2012 .

Syftet med pilotprojektet var att identifiera risker och hot mot barn under skolvistelsen samt presentera lösningar för att minska eller begränsa risker och hot. Projektet identifierade potentiella ’risktrender’ som påverkar andra länder och som i snabb takt har spridits över hela världen genom sociala medier och internet. Projektet presenterade och implementerade också det första “Säkerhet & Trygghet -riskvärderingsresultat” för den svenska skolan som en vägledande mått på graden av säkerhet och trygghet för barn, lärare och personal beräknat på ett antal faktorer, inklusive nuvarande system, utbildning, attityd och inställning till risker och hot.

Resultaten som presenteras i slutrapporten visade att även om skolan hade adresserat grundläggande vardagliga händelser till viss del, saknades det fullt fungerande rutiner och system för att hantera vanliga/ofta förekommande händelser som t e x mobbning. Den visade också att det fanns en passiv inställning till risker så som övergrepp, kidnappning, inkräktare i skola, våldshandlingar och skolskjutningar.

Slutrapporten är inte tillgänglig för distribution för den privata sektorn, eftersom den redovisar i detalj områdenas sårbarhet i skolsystemet, men i slutsatsen från rapporten ingår:

  • Behov av ökad medvetenhet om aktuella risker och framtida risktrender
  • Behov av särskilda åtgärder för att ta itu med både allmän och specifik riskminskning
  • Behov av ökade preventiva kontrollåtgärder
  • Behov av införande av föräldraansvar och ansvarskyldighet

ISSS drar slutsatsen att:

“Barn ska aldrig utsättas för risk på grund av bristande vuxenansvar “

I projektets Fas II kommer ISSS att under 2014 marknadsföra fördelarna med beskriven bedömning och analys i hela regionen med målet att bringa medvetenhet och kunskap till både den privata och offentliga sektorn, med avseende på risker inom den svenska skolan. Den erbjuder ” bästa praxis” rutiner och protokoll till skolor, och inhämtar expertis och erfarenhet från genomförda Fas II projekt i andra EU- länder, däribland Storbritannien, samtidigt som man uppmuntrar skolorna att uppfylla EU: s rekommendationer och direktiv.

ISSS har åtagit sig projektet som en del av 2014-2020 Program för säkrare miljö i de lokala samhällena.

Kontakta oss gärna för mer information om tryggare skola.